МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

13.04.2011 N 329

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 травня 2011 р.

за N 566/19304

 

 

Про затвердження Критеріїв

оцінювання навчальних досягнень учнів

(вихованців) у системі загальної

середньої освіти

 

 

Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну середню

освіту" ( 651-14 ), постанови Кабінету Міністрів України

від 27.08.2010 N 778 ( 778-2010-п ) "Про затвердження Положення

про загальноосвітній навчальний заклад" та з метою додержання

державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, що додаються.

 

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти

(Єресько О.В.):

 

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства

юстиції України в установленому порядку.

 

2.2. До 01.08.2011 розробити вимоги до оцінювання навчальних

досягнень учнів (вихованців) з предметів інваріантної складової

навчального плану.

 

3. Розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства

та на освітньому порталі "Єдине освітнє інформаційне вікно

України".

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра Б.М.Жебровського.

 

Міністр Д.В.Табачник

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту

України

13.04.2011 N 329

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 травня 2011 р.

за N 566/19304

 

 

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень

учнів (вихованців) у системі

загальної середньої освіти

 

 

1. Ці Критерії визначають загальні підходи до визначення

рівня навчальних досягнень учнів (вихованців) (далі - учні) у

системі загальної середньої освіти та встановлюють відповідність

між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки

в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень.

 

2. Ці Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів

досягнень: початковий, середній, достатній, високий (додатки 1

та 2).

Перший рівень - початковий. Відповідь учня (учениці)

фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет

вивчення.

Другий рівень - середній. Учень (учениця) відтворює основний

навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє

елементарними вміннями навчальної діяльності.

Третій рівень - достатній. Учень (учениця) знає істотні

ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні

закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних

ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом,

абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки,

виправляти допущені помилки. Відповідь учня (учениці) правильна,

логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.

Четвертий рівень - високий. Знання учня (учениці) є

глибокими, міцними, системними; учень (учениця) вміє застосовувати

їх для виконання творчих завдань, його (її) навчальна діяльність

позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації,

явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до

попереднього, а також додає нові.

 

3. За цими Критеріями оцінювання здійснюється у процесі

повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів на

уроках і вдома, а також за результатами перевірки навчальних

досягнень учнів: усної, зокрема індивідуальне, групове та

фронтальне опитування; письмової, зокрема самостійні та контрольні

роботи, тестування; графічної, зокрема робота з діаграмами,

графіками, схемами, контурними картами; практичної, зокрема

виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних

проектів, робота з біологічними об'єктами, виготовлення виробів.

При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються:

характеристики відповіді: правильність, логічність,

обґрунтованість, цілісність;

якість знань;

сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і

навичок;

рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати,

синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити

висновки тощо;

вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати

гіпотези;

самостійність оцінних суджень.

 

4. Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення

учнів з предметів інваріантної складової навчального плану

закладу.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь

і навичок учнів. У наступних класах оцінювання здійснюється за

12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються

цифрами від 1 до 12. За рішенням педагогічної ради навчального

закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і

навичок учнів другого класу.

У випадку невідповідності рівня навчальних досягнень учня

(учениці) цим Критеріям позначається "не атестований".

Особливості оцінювання навчальних досягнень дітей з

особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до вимог

чинного законодавства.

 

5. Заклад може використовувати інші системи оцінювання

навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевими органами

управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за

семестри, рік, результати державної підсумкової атестації

переводяться у бали відповідно до цих Критеріїв.

До інших систем оцінювання може відноситися рейтингова

система, яка сприяє формуванню ключових компетентностей і створює

можливості для:

підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання;

розширення можливості в індивідуальній підготовленості учнів

на кожному етапі навчального процесу;

підвищення об'єктивності оцінювання не лише протягом

навчального року, а й за весь період навчання;

градації значущості балів, які отримують учні за виконання

різних видів робіт (самостійна робота, підсумкова робота, творча

робота, олімпіади, виставки, конкурси творчих робіт,

науково-дослідні й художні проекти, діяльність в органах

учнівського самоврядування, у соціально-корисних проектах тощо).

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути

використаний метод оцінювання портфоліо.

Портфоліо - це накопичувальна система оцінювання, що

передбачає формування уміння учнів ставити цілі, планувати і

організовувати власну навчальну діяльність; накопичення різних

видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку;

активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок;

підвищення ролі самооцінки.

Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення

учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу;

спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня

тощо.

Впровадження рейтингової системи оцінювання та методу

оцінювання - портфоліо здійснюється з урахуванням рекомендацій

МОНмолодьспорту.

 

Директор департаменту

загальної середньої

та дошкільної освіти О.В.Єресько

 

 

Додаток 1

до Критеріїв оцінювання

навчальних досягнень учнів

(вихованців) у системі

загальної середньої освіти

 

 

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень

учнів початкової школи

 

 

------------------------------------------------------------------

|Рівні навчальних|Бали|Загальні вимоги до знань, умінь і навичок |

| досягнень | | учнів |

|----------------+----+------------------------------------------|

| I. Початковий | 1 |Учні засвоїли знання у формі окремих |

| | |фактів, елементарних уявлень |

| |----+------------------------------------------|

| | 2 |Учні відтворюють незначну частину |

| | |навчального матеріалу, володіють окремими |

| | |видами умінь на рівні копіювання зразка |

| | |виконання певної навчальної дії |

| |----+------------------------------------------|

| | 3 |Учні відтворюють незначну частину |

| | |навчального матеріалу; з допомогою вчителя|

| | |виконують елементарні завдання, потребують|

| | |детального кількаразового їх пояснення |

|----------------+----+------------------------------------------|

| II. Середній | 4 |Учні відтворюють частину навчального |

| | |матеріалу у формі понять з допомогою |

| | |вчителя, можуть повторити за зразком певну|

| | |операцію, дію |

| |----+------------------------------------------|

| | 5 |Учні відтворюють основний навчальний |

| | |матеріал з допомогою вчителя, здатні з |

| | |помилками й неточностями дати визначення |

| | |понять |

| |----+------------------------------------------|

| | 6 |Учні будують відповідь у засвоєній |

| | |послідовності; виконують дії за зразком у |

| | |подібній ситуації; самостійно працюють зі |

| | |значною допомогою вчителя |

|----------------+----+------------------------------------------|

| III. Достатній | 7 |Учні володіють поняттями, відтворюють їх |

| | |зміст, уміють наводити окремі власні |

| | |приклади на підтвердження певних думок, |

| | |частково контролюють власні навчальні дії |

| |----+------------------------------------------|

| | 8 |Учні вміють розпізнавати об'єкти, які |

| | |визначаються засвоєними поняттями; під час|

| | |відповіді можуть відтворити засвоєний |

| | |зміст в іншій послідовності, не змінюючи |

| | |логічних зв'язків; володіють вміннями на |

| | |рівні застосування способу діяльності за |

| | |аналогією; самостійні роботи виконують з |

| | |незначною допомогою вчителя; відповідають |

| | |логічно з окремими неточностями |

| |----+------------------------------------------|

| | 9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, |

| | |застосовують знання в стандартних |

| | |ситуаціях, володіють вміннями виконувати |

| | |окремі етапи розв'язання проблеми і |

| | |застосовують їх у співробітництві з |

| | |учителем (частково-пошукова діяльність) |

|----------------+----+------------------------------------------|

| IV. Високий | 10 |Учні володіють системою понять у межах, |

| | |визначених навчальними програмами, |

| | |встановлюють як внутрішньопонятійні, так |

| | |і міжпонятійні зв'язки; вміють |

| | |розпізнавати об'єкти, які охоплюються |

| | |засвоєними поняттями різного рівня |

| | |узагальнення; відповідь аргументують |

| | |новими прикладами |

| |----+------------------------------------------|

| | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог |

| | |навчальних програм, вміють застосовувати |

| | |способи діяльності за аналогією і в нових |

| | |ситуаціях |

| |----+------------------------------------------|

| | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі|

| | |та в межах вимог навчальних програм, |

| | |усвідомлено використовують їх у |

| | |стандартних та нестандартних ситуаціях; |

| | |самостійні роботи виконують під |

| | |опосередкованим керівництвом; виконують |

| | |творчі завдання |

------------------------------------------------------------------

 

 

Додаток 2

до Критеріїв оцінювання

навчальних досягнень учнів

(вихованців) у системі

загальної середньої освіти

 

 

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень учнів

основної й старшої школи

 

 

------------------------------------------------------------------

|Рівні навчальних|Бали| Вимоги до знань, умінь і навичок учнів |

| досягнень | | |

|----------------+----+------------------------------------------|

| I. Початковий | 1 |Учні розрізняють об'єкти вивчення |

| |----+------------------------------------------|

| | 2 |Учні відтворюють незначну частину |

| | |навчального матеріалу, мають нечіткі |

| | |уявлення про об'єкт вивчення |

| |----+------------------------------------------|

| | 3 |Учні відтворюють частину навчального |

| | |матеріалу; з допомогою вчителя виконують |

| | |елементарні завдання |

|----------------+----+------------------------------------------|

| II. Середній | 4 |Учні з допомогою вчителя відтворюють |

| | |основний навчальний матеріал, можуть |

| | |повторити за зразком певну операцію, дію |

| |----+------------------------------------------|

| | 5 |Учні відтворюють основний навчальний |

| | |матеріал, здатні з помилками й |

| | |неточностями дати визначення понять, |

| | |сформулювати правило |

| |----+------------------------------------------|

| | 6 |Учні виявляють знання й розуміння основних|

| | |положень навчального матеріалу. Відповіді |

| | |їх правильні, але недостатньо осмислені. |

| | |Вміють застосовувати знання при виконанні |

| | |завдань за зразком |

|----------------+----+------------------------------------------|

| III. Достатній | 7 |Учні правильно відтворюють навчальний |

| | |матеріал, знають основоположні теорії і |

| | |факти, вміють наводити окремі власні |

| | |приклади на підтвердження певних думок, |

| | |частково контролюють власні навчальні дії |

| |----+------------------------------------------|

| | 8 |Знання учнів є достатніми. Учні |

| | |застосовують вивчений матеріал у |

| | |стандартних ситуаціях, намагаються |

| | |аналізувати, встановлювати найсуттєвіші |

| | |зв'язки і залежність між явищами, фактами,|

| | |робити висновки, загалом контролюють |

| | |власну діяльність. Відповіді їх логічні, |

| | |хоч і мають неточності |

| |----+------------------------------------------|

| | 9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, |

| | |застосовують знання в стандартних |

| | |ситуаціях, уміють аналізувати й |

| | |систематизувати інформацію, використовують|

| | |загальновідомі докази із самостійною і |

| | |правильною аргументацією |

|----------------+----+------------------------------------------|

| IV. Високий | 10 |Учні мають повні, глибокі знання, здатні |

| | |використовувати їх у практичній |

| | |діяльності, робити висновки, узагальнення |

| |----+------------------------------------------|

| | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог |

| | |навчальних програм, аргументовано |

| | |використовують їх у різних ситуаціях, |

| | |уміють знаходити інформацію та |

| | |аналізувати її, ставити і розв'язувати |

| | |проблеми |

| |----+------------------------------------------|

| | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі|

| | |та в межах вимог навчальних програм, |

| | |усвідомлено використовують їх у |

| | |стандартних та нестандартних ситуаціях. |

| | |Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, |

| | |узагальнювати опанований матеріал, |

| | |самостійно користуватися джерелами |

| | |інформації, приймати рішення |

------------------------------------------------------------------

Новини

День рідної мови

Виставка "Барви осені"

Зустріч з археологом,  доктором історичних наук, членом-кореспондентом Німецького археологічного інституту в Берліні (1998), провідниймнауковим співробітником відділу археології ранньої залізної доби Інституту Археології НАНУ. Симоненком О.В.

День туризму

Вакантні місця для майбутніх першокласників

У Золотобалківській ЗОШ наявні вакантні місця для  здобувачів освіти у 1 класі у кількості 18 місць.

Запрошуємо всіх бажаючих навчатись у 1 класі Золотобалківської ЗОШ І-ІІІст.

http://www.la-strada.org.ua/

Національна дитяча"гаряча лінія"

Наша школа нагороджена дипломом  серед сільських шкіл у Конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти

Сайт учителя світової літератури

Раєнко В.І.

raenkovita.jimdo.com

Сайт учителя математики

 Кордіс А.О.

matemal.jimdo.com

Адреса:

вул. Шкільна, 13

с. Золота Балка

Нововоронцовський район

Херсонська область.

74214