Організація та формування інтеграційних процесів в освітньому та виховному середовищі учня

Однією з найважливіших проблем сучасної освіти, на наш погляд, є помітне зниження зацікавленості учнів до навчання. Оновлення змісту освіти у 21 столітті вимагає вирішення складного питання, як перетворити гігантський масив знань в індивідуальне надбання та знаряддя кожної особистості. Адже світ “інформаційного вибуху”, який формує нові взаємовідносини між дитиною і знаннями, стає все складнішим, тому молодь потребує вміння розв’язувати важливі проблеми, критично ставитися до обставин, порівнювати альтернативні точки зору та приймати зважені рішення. Отже, головним завданням освіти є підготовка молоді до сучасного життя, тобто формування в неї необхідних компетентностей, а одним із засобів їх формування є інтеграція навчально-виховного процесу.

За багаторічну працю в системі освіти ми зрозуміли, що нікому не можна дати знання і виховання на засадах якоїсь окремої науки незалежно від інших, що інтеграція є однією з найперспективніших інновацій, яка закладає нові умови діяльності вчителів та учнів, що має великий вплив на ефективність сприйняття школярами навчального матеріалу.

Я. А. Коменський акцентував увагу на необхідності «завжди і всюди брати разом те, що пов’язано одне з одним». Необхідність інтегрованого підходу до організації навчально-виховного процесу великий дидакт пояснював таким чином: «Всі знання виростають з одного коріння- навколишньої дійсності, мають між собою зв’язки, а тому повинні вивчатися у зв’язках».

Інтеграція здатна вирішити чисельні проблеми освітянської системи. Звичайно, таке навчання ще недостатньо опрацьоване, а тому неоднозначно сприймається багатьма педагогами. Її повне теоретичне обґрунтування та запровадження у практику – справа майбутнього. Але вже сьогодні є очевидним, що інтегроване навчання як ніяке інше закладає нові умови діяльності педагогів та учнів, є діючою моделлю активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих прийомів. Інтеграція зобов’язує до використання різноманітних форм викладання, що має великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу, вона стає для всіх її учасників – і учителів, і учнів, і батьків, і адміністрації - школою співпраці та взаємодії, що допомагає разом просуватися до спільної мети.

Інтеграційні процеси в освіті останніми роками посідають щораз важливіше місце, оскільки вони спрямовані на реалізацію нових ідеалів – формування цілісної системи знань і вмінь особистості, розвиток їх творчих здібностей та потенційних можливостей.

Ідея інтегрованого навчання актуальна, оскільки з її успішною методич ною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої життєвої цілі, творчо самостверджуватися в різних соціальних сферах.

У цьому навчальному році наша школа, як і інші заклади освіти області, працює над науково-методичною проблемою «Інтердисциплінарний підхід як механізм розвитку мобільності педагога». Ми глибоко ознайомились з теоретичними аспектами даної теми, практичним досвідом її розв'язання, розробили план заходів вивчення та впровадження цього питання, обговорили значущість та проблеми інтеграції. Протягом року нами було проведено:

педраду, яка пройшла у формі педагогічного рингу «Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної активності учнів»;

проблемний семінар «Переваги та проблеми застосування інтердисциплінарного підходу навчання»;

круглий стіл «Ділюсь власним досвідом» з елементами тренінгу;

психолого-педагогічний семінар «Складові ефективної діяльності вчителя в школі»;

методичний вернісаж «Мій кращий урок»;

педагогічні читання «Як народжується інтегрований урок»;

нараду «Інтеграція навчально-виховного процесу в 9 класі»;

семінар «Інтердисциплінарний підхід як механізм розвитку мобільності педагога».

Проблема інтеграції навчання і виховання важлива і сучасна як для теорії так і для практики. Її актуальність зумовлена змінами у сфері науки, виробництва, новими соціальними запитами.

Метою інтегрованого навчання є:

- формування в учнів цілісного уявлення про навколишній світ, системи

знань і вмінь;

- досягнення якісної, конкурентоздатної освіти;

- створення оптимальних умов для розвитку мислення учнів в процесі вивчення загальноосвітніх предметів і предметів профільного напрямку;

- активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках;

- ефективна реалізація розвивально-виховних функцій навчання.

У нашій школі ми використовуємо такі форми інтеграції:

- урок та його різновиди;

- семінари, лекції, лабораторні заняття, факультативи,

конференції, екскурсії, практичні заняття та ін.

Учителями закладу були проведені такі показові заняття:

світова та українська література «Стара моя душа на тім огні згоріла» (Компаративний аналіз комедій І.К. Карпенка-Карого «Мартин Боруля» та Ж.Б.Мольєра «Міщанин-шляхтич») ;

українська література та музика «Втілення вічних літературних образів у музиці» ;

читання та українська мова «Гість уроку – авторська казка»;

математика та природознавство «Додавання й віднімання багатоцифрових чисел. Південний берег Криму»;

основи здоров’я та біологія «Венеричні хвороби. СНІД»

географія і математика «Математично-географічна подорож з тем «Раціональні числа» і «Гідросфера»;

природознавство та математика «Дерева, кущі, трав’янисті рослини. Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел»;

англійська мова та історія «З історії села Золота Балка» ;

українська література та історія «Летючі «Вершники» Ю.Яновського»;

біологія і хімія «Спирти та вплив їх на організм людини»;

світова література, образотворче мистецтво, трудове навчання

«Бути ЛЮ – ДИ- НО- Ю !» ;

основи здоров’я, світова література, географія

«Людина в екстремальній ситуації».

Відвідуючи уроки своїх учителів, дирекцією школи зроблені певні висновки. Інтегровані уроки більш цікаві, тому що не кожний день на уроці присутні два вчителя одночасно, вони допомагають вирішувати більшу кількість задач, використати різні методи і форми, інформаційно-комунікаційні технології, педагогічні програмні засоби навчання. Застосування в освітньому процесі інтегрованих технологій та інтерактивних форм і методів сприяє формуванню навичок і вмінь учнів, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, активної взаємодії учнів. При такій організації навчального процесу не можлива не участь учня в колективному процесі пізнання, співнавчання, взаємонавчання.

На інтегрованих уроках учителі формують ціннісно-смислові (розуміння мети уроку, важливості вивчення теми); загальнокультурні (культура мовлення, почуття патріотизму, історичні дані про рідне село); інформаційні (робота з комп’ютером, вміння самостійно підбирати необхідний матеріал); комунікативні (вміння працювати в групах, вислуховувати, спілкуватися, лояльно відноситися до людей з іншою точкою зору) компетенції.

Використання таких навчальних занять вносить певний вклад у підготовку майбутніх спеціалістів, сприяє прагненню та свідомій зацікавленості учнів в оволодінні як загальноосвітніми предметами так і дисциплінами профільної підготовки. Наші випускники можуть адекватно сприймати зміни, що відбуваються в суспільстві і впевнено витримують конкуренцію на ринку праці .

Побачили й переваги інтегрованого навчання:

- пожвавлюється навчальний процес;

- економиться навчальний час;

-таке навчання позбавляє від перевтоми.

Застосовуючи в навчально - виховному процесі інтеграцію наукових знань, реалізуючи її в системі профільної підготовки, досягли таких результатів:

- знання учнів набувають системності;

- уміння стають узагальнюючими, сприяють комплексному

застосуванню знань, їхньому синтезу, перенесенню ідей та методів з

однієї галузі науки до іншої, що, по суті, покладено в основу творчого

підходу до наукової діяльності людини в сучасних умовах;

- посилюються світогляд на направленість пізнавальних інтересів учнів;

- більш ефективно формуються переконання, досягається всебічний

розвиток особистості;

- інтегровані уроки сприяють інтенсифікації, оптимізації навчальної і

педагогічної діяльності.

Все це веде до підвищення якості знань учнів.

Ініціативу інтеграції ми продовжуємо і в позаурочній роботі та вважаємо, що вона не тільки відкриває широкі перспективи для оновлення змісту освіти, але й спонукає формуванню духовно багатої особистості, вихованню учнівської молоді у дусі найкращих людських цінностей.

У навчальному закладі існує ділова структура учнівського самоуправління з чітким визначенням прав і обов’язків його органів на основі демократичних принципів. На чолі шкільної республіки стоїть Президент, учнівський комітет діє у вигляді парламенту школи. Сформовані центри: «Знання», «Дозвілля» «Робота з молодшими школярами», «Дисципліна і порядок», «Здоров’я», «Прес-центр», «Спорт та туризм».

На засіданнях парламентських центрів розглядаються актуальні питання з життя учнівського колективу: про організацію дозвілля учнів, про участь школярів у предметних олімпіадах, про навчальні досягнення, про створення свідомої дисципліни. Систематично проводяться робочі лінійки по підведенню підсумків з рейтингу «Найкращий клас» (навчання, дисципліна, санстан класної кімнати, збереження шкільного майна, озеленення класу, участь у культурно-масовій роботі). Випускаються стіннівки «Наші досягнення» «Б’ємо тривогу». За гарне виховання своїх дітей батькам відправляємо листи-подяки.

Проводяться різноманітні заходи: «Посвята в старшокласники», «Осінній ярмарок», вечір пам’яті «Відлуння Афганських гір», конкурс «Міс школи – 2012», Різдвяний вертеп, «Природа- наш спільний дім» тощо.

Учнів школи охоплено заняттями в шкільних гуртках і секціях, у музичній та спортивній школах, МАН, літературній студії. Діти складають вірші, беруть участь в акціях, операціях, конкурсах.

Тісна співпраця встановлена з сільською громадою. Наші діти є активними учасниками художньої самодіяльності при Будинку культури, спільно виступають з фольклорним ансамблем «Золотяночка», проводять інсценізації літературних творів (Шевченко «Назар Стодоля», «Сотник»; Карпенко-Карий «Хазяїн», «Сто тисяч»).

Не стоять осторонь і педагоги школи:

ставляться п‘єси за творами М. Старицького «За двома зайцями», І.Коломійця «Фараони»; беруть участь в українських вечорницях, КВК, конкурсі «Нумо, дівчата»; разом святкуємо день незалежності, день села, день Перемоги.

Для успішної реалізації родинного виховання дирекцією школи та педагогічним колективом організовано роботу у системі «школа – сім’я». У цьому навчальному році педагогічною радою затверджено програми «клубів для батьків».

Проводимо родинні «вогники»: «Традиції нашої родини», «Рідна мова – мова народу», «Любій матусі», «Портрет нашої родини», «Година козацьких ігор і забав». Практикується «педагогічний десант», випускаються стіннівки «Голос школи». Батьки допомагають в організації оздоровлення, проведенні масових виховних заходів, екскурсій, подорожей.

Результативними є зустрічі із земляками, що долею різних життєвих обставин проживають у Західній Європі, Австралії, Канаді, США.

Співпрацюємо з сільською бібліотекою, організовуються конкурси на кращого читача року, бібліотечні уроки, тематичні виставки, вечори поезії. Налагоджена робота між керівництвом закладу та сільською радою, відбуваються засідання комісії у справах неповнолітніх, разом з опікунською радою відвідуємо неблагонадійні сім’ї та родини, які стоять на обліку. Соціальний педагог спільно зі спеціалістом у справах сім’ї та молоді проводять круглі столи, лекції, бесіди, анкетування з учнями.

У школі діє волонтерський рух, учні допомагають учасникам та дітям війни, ветеранам педагогічної праці, одиноким, відвідують геронтологічне відділення.

Тісно співпрацюємо зі СТОВ «Золота Балка», надаємо допомогу в збиранні врожаю, із спеціалістами проводимо профорієнтаційну діяльність по залученню молоді для роботи на селі. Правління СТОВ «Золота Балка» надає допомогу у зміцненні матеріально-технічної бази школи.

Шефами школи є районна рада, разом проводяться зустрічі, круглі столи, дні самоврядування.

Спільно з центром зайнятості налагоджена профорієнтаційна робота з випускниками школи.

Практика нашої роботи показала плідність інтеграції, виявила перспективи подальшого розвитку та удосконалення такого підходу до навчання та виховання. Застосування інтеграційних форм сприяє утвердженню взаєморозуміння і поліпшенню співпраці вчителів та учнів у процесі здобуття знань, дає можливість ширше використати потенційні можливості змісту навчального матеріалу та розвинути здібності учнів.

Саме така співпраця відкриває широкі можливості для поглиблення знань учнів, залучення їх до активних форм роботи, постійого пошуку нового, стає гарантом життєвого успіху. Адже сьогодні не можливо стати повноправним громадянином, кваліфікованим спеціалістом, щоб з її допомогою в майбутньому можна було реалізувати свої наміри, життєві потреби, плани в умовах зрослого попиту суспільства на мислячу, діяльну, творчу, національно свідому особистість. Адже освіта визначається тим, наскільки підготовлені до життя учні.

 

Раєнко В.І.,

заступник директора з НВР

Золотобалківської ЗОШ

 

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Наталія (Monday, 22 October 2018 21:39)

    Досить цікаво, обгрунтовано виклад матеріалу з даного вище питання. Хочу
    подякувати за плідну та творчу працю заступнику директора з НВР.

Новини

День рідної мови

Виставка "Барви осені"

Зустріч з археологом,  доктором історичних наук, членом-кореспондентом Німецького археологічного інституту в Берліні (1998), провідниймнауковим співробітником відділу археології ранньої залізної доби Інституту Археології НАНУ. Симоненком О.В.

День туризму

Вакантні місця для майбутніх першокласників

У Золотобалківській ЗОШ наявні вакантні місця для  здобувачів освіти у 1 класі у кількості 18 місць.

Запрошуємо всіх бажаючих навчатись у 1 класі Золотобалківської ЗОШ І-ІІІст.

http://www.la-strada.org.ua/

Національна дитяча"гаряча лінія"

Наша школа нагороджена дипломом  серед сільських шкіл у Конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти

Сайт учителя світової літератури

Раєнко В.І.

raenkovita.jimdo.com

Сайт учителя математики

 Кордіс А.О.

matemal.jimdo.com

Адреса:

вул. Шкільна, 13

с. Золота Балка

Нововоронцовський район

Херсонська область.

74214